Inntaksreglement

Friskoleloven § 3-1 slår fast at skolens styre skal fastsette inntaksreglement for skolen.

 • Øvrebø videregående skole AS eies av Blå Kors Norge og er en del av Blå Kors sitt diakonale arbeid.  Skolen er godkjent som en skole for nokså ressurskrevende elever (jfr. friskolelovens § 2.1,a, og 2.1.f), og elever som kan defineres innenfor dette begrepet kan vurderes ved inntak (jfr. forskrift til friskoleloven § 2. 4 og 5).
 • Skolen skal ha hele landet som inntaksområde.
 • Inntaksteamet ved skolen består av skolens ledelse og sosialrådgivere.
 • Ved inntak prioriteres søkerne slik:
 1. Søkere med ungdomsrett med henvisende instans
 2. Søkere med voksenrett med henvisende instans
 3. Søkere uten rett med henvisende instans

Hvis skolen skulle ha flere søkere enn plasser ved søknadsfristens utløp, avgjøres inntaket innenfor prioriteringsområdene ved loddtrekning.

 • Innenfor reglene for inntak legger inntaksteamet vekt på klassenes størrelser.  Det er rektor som avgjør, i samsvar med inntaksreglementet, hvem som skal få elevplass ved skolen.
 • Elevene skal selv søke skolen på vigo eller på skolens søknadsskjema.
 • Melding om inntak sendes elevens hjemfylke.
 • Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningslova § 2. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er klageinstans. Klagen skal framsettes skriftlig til rektor innen tre uker.
 • Søknadsfrist er 1.april for påfølgende skoleår. Ved ledige skoleplasser etter 1.april tas kvalifiserte søkere inn fortløpende. Etter 1. oktober tar skolen kun inn elever som blir overført fra annen skole.

 

Godkjent av skolens styre 13.12.2018.