Inntaksreglement

 

INNTAKSREGLEMENT

ØVREBØ VIDEREGÅENDE SKOLE

Øvrebø videregående skole AS er en privatskole som eies av organisasjonen Blå Kors Norge.

 

Skolens visjon:  Et mål for alle – alle i mål.

Skolen drives med 100% statstilskudd med grunnlag av privatskoleloven § 2-1 a og f, og forskrift til Privatskoleloven § 9A-2, 4 og 5. Opplæringen ved skolen er gratis.

 

Skolen er godkjent for 82 elevplasser.

Skolens målgruppe:

*          Søkere med behov for sosialpedagogisk tilrettelegging.

*          Søkere med generelle eller sammensatte lærevansker.

*          Søkere med andre sammensatte behov for særskilt tilrettelegging.

 

Prioritering jfr. Privatskoleloven § 3-1:

1.      Ungdom med rett til videregående opplæring.

2.      Voksne med rett til videregående opplæring.   Opplæringsloven § 4A-3

3.      Voksne uten rett til videregående opplæring. Voksne søkere skal gjennomføre realkompetansevurdering før inntak.   

 

Følgende retningslinjer gjelder for inntak av elever ved Øvrebø videregående skole

 

1                    Skolen har hele landet som inntaksområde.  

 

2                    Skolen har hovedinntak av elever i august. Deretter fortløpende inntak fram til

1. april. Søknadsfrist er 1. april for inntaket i august.

 

3          En kompetent instans utenfor skolen skal gi dokumentasjon om søkerens behov for et tilrettelagt opplæringsbehov, jfr. forskrift til Privatskoleloven § 9A-5.

 

4              Søknad om skoleplass sendes på elektronisk skjema til www.vigo.no, eller søknad på

      skolens eget søknadsskjema som kan lastes ned fra skolens hjemmeside på

www.ovrebo.vgs.no

 

5              Ved prioritering av søkere legger skolen stor vekt på innholdet i dokumentasjonen som

      følger søknaden. Den må inneholde momenter om søkers faglige forutsetninger og

      motivasjon for å kunne følge undervisningen på utdanningsprogrammet det søkes til.

 

6          Ved prioritering av søkere vektlegger skolen også integrering ved at det i hvert av skolens utdanningsprogram settes sammen elevergrupper med ulik bakgrunn og differensierte behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

 

7          Inntak av elever avgjøres av rektor i samarbeid med skolens inntaksteam, som består

av sosialrådgiver og avdelingsleder. Skolens sosialrådgivere gjennomfører saksbehandlingen i forbindelse med inntaket.

 

8          Søkere som ikke får skoleplass ved hoved inntaket i august blir vurdert og får plass på venteliste i prioritert rekkefølge. Ventelisten vil gjøres gjeldende hvis det skulle bli ledige elevplasser i inntil 2 uker etter skolestart.                                                                                Søkere kan også søke på nytt ved senere inntak til skolen.

 

9             Melding om inntak sendes elevenes hjemfylke, jfr. Privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

 

    10      Inntaket til skolen er et forvaltingsrettslig enkeltvedtak som kan påklages til         

                         Fylkesmannen i Vest-Agder jfr. Forvaltningsloven § 2 og kap.VI

 

 

Revidert og godkjent av skolens styre  12.09.2014