Inntaksreglement

ØVREBØ VIDEREGÅENDE SKOLE

 

Øvrebø videregående skole AS er en frittstående skole som eies av organisasjonen Blå Kors Norge.

 

Skolens særpreg: Gjennom visjonen: Et mål for alle, - Alle i mål, tilrettelegges opplæringen slik at hver enkelt elev skal få godt tilpasset opplæring i klasser organisert med inntil 12 elever. Skolens sosialrådgivere og fagarbeidere utgjør en viktig del av ressursene skolen bruker på sosialpedagogisk tilrettelegging for alle elevene. Skolen underviser etter nasjonale utdanningsprogram, og målsettingen er at elevene skal fullføre og bestå skoleåret.

 

Skolen drives med 100% statstilskudd med grunnlag av friskoleloven § 2-1 a og f, og forskrift til friskoleloven § 9A-2, 4 og 5. Opplæringen ved skolen er gratis.

 

Skolen er godkjent for 112 elevplasser.

 • Bygg og anleggsteknikk                                      28 elevplasser
 • Service og samferdsel                                        20 elevplasser
 • Teknikk og industriell produksjon                     28 elevplasser
 • Helse- og oppvekstfag                                       36 elevplasser

 

Skolens målgruppe:

 • Søkere med dokumenterte behov for sosialpedagogisk tilrettelegging.
 • Søkere med dokumenterte generelle eller sammensatte lærevansker.
 • Søkere med andre dokumenterte sammensatte behov for særskilt tilrettelegging.

 

Prioritering jfr. Friskoleloven § 3-1:

 1. Ungdom med rett til videregående opplæring.
 2. Voksne med rett til videregående opplæring.  
 3. Voksne uten rett til videregående opplæring. Voksne søkere skal gjennomføre realkompetansevurdering før inntak.  

 

Følgende retningslinjer gjelder for inntak av elever ved Øvrebø videregående skole

 

 1. Skolen har hele landet som inntaksområde.  
 2. Skolen har hovedinntak av elever i august. Deretter fortløpende inntak for søkere som ønsker å fullføre skoleåret. Søknadsfrist er 1. april for inntaket i august.
 3. En kompetent instans utenfor skolen skal gi dokumentasjon om søkerens behov for særskilt tilrettelagt opplæring, jfr. forskrift til friskoleloven § 9A-5.
 4. Søknad om skoleplass gjøres på www.vigo.no, eller søknad på skolens eget søknadsskjema som kan lastes ned fra skolens hjemmeside på:

  www.ovrebo.vgs.no

 5. Ved prioritering av søkere legger skolen stor vekt på innholdet i dokumentasjonen som følger søknaden. Den må inneholde momenter om søkers forutsetninger og motivasjon for å kunne følge undervisningen på utdanningsprogrammet det søkes til. Det legges vekt på om eleven vil kunne fungere og ha god nytte av å være en del av opplæringen som blir organisert i skolens klasser.
 6. Ved inntak av søkere vektlegger skolen også integrering ved at det i hvert av skolens utdanningsprogram settes sammen elevergrupper med ulik bakgrunn og differensierte behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
 7.  Inntak av elever avgjøres av rektor i samarbeid med skolens inntaksteam, som består av sosialrådgiver og avdelingsleder. Skolens sosialrådgivere gjennomfører saksbehandlingen i forbindelse med inntaket.
 8. Søkere som får avslag på søknad om skoleplass vil fra skolen motta et begrunnet vedtak om dette.
  Ved oversøkning kan søkere bli vurdert til å få plass på venteliste i prioritert rekkefølge. Ventelisten er gjeldende fram til 1uke etter skolestart.   
 9.  Melding om inntak sendes elevenes hjemfylke, jfr. friskoleloven § 3-1 fjerde ledd.   
 10. Inntaket til Øvrebø videregående skole er et forvaltningsrettslig enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder jfr. Forvaltningsloven § 2 og kap.VI. Ev. klage på vedtak om skoleplass skal først sendes til Øvrebø videregående skole for ny vurdering av søknaden. Hvis skolen etter ny vurdering opprettholder det samme vedtaket sender skolen søkerens klage videre til Fylkesmannen.
                                                             

 

Godkjent av skolens styre 16.05.2018.